על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: הוועדה הרפואית

פירוט השלבים בקיומה של הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי , שתדון בעניינכם

עודכן לאחרונה ב: ‏יום רביעי ‏11 ‏אפריל ‏2012ביטון יוסי, עו''ד

כפי שמצינו להראות במאמרים קודמים, הוועדה הרפואית בביטוח לאומי, מורכבת באופן עקרוני משתי ערכאות דיון – וועדה רפואית מדרג ראשון (להלן: "וועדה דרג ראשון"), וועדה רפואית לעררים (להלן: "וועדה לעררים"), כאשר לכל ערכאה של וועדה, מתמנים רופאים מומחים הייעודיים לאותו הדרג, בחלוקת הסמכויות הבאה:

  • דרג ראשון - נכות כללית: המל"ל הוא זה הממנה רופאים מומחים מטעמו שאלו יהיו המוסמכים לקבוע את הנכות הרפואית בדרג ראשון, בענף הנכות הכללית. אם לחזור לפתח דברנו בו ציינו כי הוועדה הרפואית מורכבת באופן 'עקרוני' משתי ערכאות דיון, נציין כי, 'הוועדה' הרפואית מדרג ראשון בענף הנכות הכללית, אינה וועדה רפואית המוגדרת ככזו בחוק, אלא עולה מהמצב המונהג בפועל, עם כל המשמעויות הנלוות לקיומה של וועדה.
  • דרג ראשון - נפגעי עבודה: מומחים רפואיים המתמנים ע"י שר הרווחה והשירותים החברתיים לשמש כפוסקים רפואיים בוועדה מדרג ראשון. פוסקים אלה כאמור מהווים גם נותני חוו"ד רפואית (יועץ רפואי) לפוסקים הרפואיים.
  • דרג שני: בוועדה לעררים בענף נכות כללית כמו גם בענף נפגעי עבודה, מתמנים מומחים רפואיים לשמש כחברי וועדה, ע"י שר הרווחה והשירותים החברתיים, שמינויים כאמור יפורסם ברשומות ותוקף מינויים הוא לשלוש שנים.
וועדה רפואית מדרג ראשון
בראשית דברים יובהר כי וועדה רפואית מדרג ראשון - כשמה המילולי, מתקיימת בדין בענף נפגעי עבודה ואינה מתקיימת בענף הנכות הכללית. שכן, הוראות החוק בנכות הכללית באשר לקביעת הנכות הרפואית (כקביעה בדרג ראשון) הינה בתוך סמכויותיו של "הרופא המוסמך" של המוסד לביטוח לאומי - ונחזור, רופא שקיבל כתב מינוי חתום על ידי המנהל הכללי של המוסד שמסמיך אותו לטפל בתביעות של נכות כללית.
 
עם זאת יובהר כי, הליך קביעת הנכות הרפואית שלענף הנכות הכללית, מתבצעת כוועדה לכל דבר ועניין - אף אם אין זה שמה בחוק, לרבות בדיקת התובע, ניהול פרוטוקול, חוו"ד יועץ רפואי, הנמקת החלטות וכיוב' - כך שניתן לאמר כי קיימת הקבלה בפעילויות הוועדות בכללן.
 
לפיכך, ההליכים שיוצגו להלן, על אף כי דנות הן על וועדות לנפגעי עבודה, פנייתם ככלל עיקרון, לוועדות הרפואיות באשר הן.
 
מינוי פוסק רפואי
בעת ומגיש מבוטח תביעה לנכות מעבודה או תביעה להחמרת מצב (להלן: "תובע"), מועבר כתב התביעה אל רופא המוסד, לבחינת הפגימה\ליקוי ממנו סובל התובע בעטיו נדרשת קיומה של וועדה רפואית, ומכך נדרש רופא המוסד לקבוע את תחום המומחיות הרחב הנדרש מהפוסק הרפואי (עב"ל 425/99) – יצויין כי, הגם כי מומלץ, אין החובה למינוי רופא בתחום ייחודי וצר, כבפגימה הנדונה בוועדה (יידון בהמשך).
 
מתוך רשימת רופאים מומחים שמונו לשמש "פוסק רפואי" (במקרה של נפגעי עבודה) או "הרופא המוסמך" (במקרה נכות כללית), פונה מזכירות הוועדות הרפואית למומחה בתחום הליקוי כאמור, שהגיע 'תורו', ומזמנת אותו לוועדה הרפואית הצפויה להיערך בעניינו של התובע.
 
הרכב הוועדה
וועדה מדרג ראשון מונה את מזכיר הוועדה – שהינו עובד המוסד לביטוח לאומי, ובדר"כ מונה פוסק רפואי אחד. יחד עם זאת יצויין כי, רופא המוסד רשאי למנות שני פוסקים רפואיים לוועדה הרפואית מדרג ראשון - אך זאת במקרים מיוחדים (תקנה 2).
 
חוו"ד רפואית מייעצת
במידה ונתקלה הוועדה הרפואית מדרג ראשון (גם בוועדה לעררים) בליקוי אשר לצורך קביעת שיעור הנכות, נדרשת חוו"ד מבעל מומחיות שאינה בתוך מומחיותו של הפוסק הרפואי היושב בוועדה, מעבירה הוועדה מדרג ראשון בקשה לרופא המוסד, למינוי יועץ רפואי המומחה בתחום הייחודי ("יועץ רפואי"), שזה ייתן חוות דעתו באשר לנכות עקב הליקוי דנן.
 
בעת ומונה יועץ רפואי למתן חוו"ד כאמור, תיערך לתובע וועדה רפואית מיוחדת (וועדת ביניים עפ"י כללי הטקס החלים על וועדה רפואית ובכללם: פרוטוקול, הנמקה וזכות טיעון לתובע), בה יימצא מזכיר וועדה והיועץ הרפואי שמונה כאמור.
 
בתום בדיקת התובע, יעביר היועץ הרפואי את ממצאיו וחוות דעתו, לתובע ולוועדה הרפואית מדרג ראשון. בתוך כך יודגש כי, הגם שמינויו של היועץ הרפואי נתבצע ע"י רופא המוסד, הרי כי חוות דעתו תוגש לוועדה ישירות, ורק לה. כל זכות עיון בחוו"ד כאמור, ע"י גורם שאינו הוועדה הרפואית, תהא אלא בתום עבודת הוועדה הרפואית.
 
עצירת דיון להשלמת מסמכים ו\או בדיקות
במקרים מסויימים תידרש הוועדה, ללא חשיבות לערכאה המדוברת, לעצור את דיוניה בעניינו של מבוטח הנצב בפניה, וזאת יכול שיקרה באחד מהמקרים הבאים:
- מצאה הוועדה כי לשם קביעתה, על התובע להמציא תיעוד רפואי נוסף, כתמיכה לטענותיו.
- מצאה הוועדה לדרוש מהמבוטח לעבור בדיקה רפואית נוספת - החיצונית לוועדה.
- במקום בהם מעלה המבוטח בעת קיומה של וועדה, טענות בדבר ליקוי נוסף שהתגלה אצלו (שלא פורט בטופס התביעה) ואין בידיו מסמכים רפואיים לאישוש טענותיו, יכולה הוועדה לעצור דיוניה ולדרוש את אחת\שתי החלופות לעיל.
 
חוו"ד וועדת "הרשות" (אצל נפגעי עבודה בלבד)
לאחר שנמצאו אצל הוועדה מדרג ראשון, חוו"ד של היועץ הרפואי ו\או תוצאות בדיקות נוספות שנדרשו מהתובע ו\או ממצאיה שלה בדבר דרגת הנכות לתובע, בטרם מסכמת הוועדה את דיוניה, מעבירה היא את תיקו של התובע אל וועדת "הרשות" לקבלת המלצתה על אודות החלת תקנה 15 בעניינו של התובע.
 
כאן יכול ויתקיים לתובע עין 'שימוע' בטרם תתקבל החלטת "הרשות" – זאת כחלק מזכות הטיעון של התובע, במקרים בהם שוקלת וועדת "הרשות", לדחות בהמלצתה את החלת תקנה 15 בעניינו של התובע.
 
סיכום הוועדה הרפואית
בתום הבדיקות וקבלת המלצות הגורמים המייעצים כאמור, מסכמת הוועדה את דיוניה בתוך קביעת דרגת הנכות של התובע.
 
בדיקת תקינות הוועדה
בתום עבודת הוועדה מועבר תיקו של התובע ופרוטוקול הוועדה אל רופא המוסד, שזה יבדוק את תקינות התנהלותה של הוועדה. במידה ומצא הוא פגם בהתנהלותה - בין אם לזכות התובע או בין אם לחובתו, יבקש המוסד להגיש ערעור לערכאה הגבוהה יותר - לוועדה לעררים (במקרה של החלטת וועדה מדרג ראשון) או לביה"ד (במקרה של החלטת וועדה לעררים).
 
ככל הידוע לנו, בעבר, התקיים נוהל פנימי אצל המל"ל בו היה מעביר מזכיר הוועדה דו"ח על אודות התנהלותה של הוועדה ובכללה, זכות הטיעון לתובע, התייחסות למסמכי התובע, התנהלות הרופא\ים בוועדה וכיוב'. כיום לא ברור לנו באם מתקיים הליך זה ובאיזה היקף.
 
וועדה רפואית לעררים
מינוי חברי וועדה
על קביעת הוועדה הרפואית מדרג ראשון (בנכות מעבודה) או על החלטת הרופא המוסמך (בנכות כללית), רשאי התובע לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים ("ערר").
  • נכות מעבודה: בעת ומגיש מבוטח ערר, מועבר כתב הערר אל רופא המוסד, ע"מ שיקבע מינויים של 3 מומחים רפואיים – שיהוו מותב חברי הוועדה הרפואית לעררים, כאשר קיימת חובה בצד רופא המוסד כי, לפחות אחד מבין חברי הוועדה יהיה בעל מומחיות בתחום הרחב לפגימה\ליקוי בעטיו מתבקשת קביעת הנכות.
  • נכות כללית: להבדיל מענף נכות מעבודה, וועדת עררים בנכות כללית תורכב משניים או 3 מומחים רפואיים, מותב וועדה שהינו עפ"י החלטתו של הרופא המוסמך שלמוסד.
מתוך רשימת רופאים מומחים שמונו לשמש חברי וועדה לעררים, פונה מזכירות הוועדות הרפואית למומחים רפואיים כאמור, שהגיע 'תורם', ומזמנת אותם לוועדה הרפואית לעררים הצפויה להיערך בעניינו של התובע.
 
הרכב הוועדה
כך אם כן, הרכבה של הוועדה הרפואית לעררים מונה את מזכיר הוועדה – שהינו עובד המוסד לביטוח לאומי, ו- 3 מומחים רפואיים המהווים את מותב חברי הוועדה הרפואית, כאשר עומדת החובה כי לאחד מהם לפחות, תהא ההתמחות הרלוונטית לפגימה\ליקוי בגינו מתבקשת קביעת הנכות.
 
ככלל, המשך התנהלותה של הוועדה הרפואית לעררים תהא כאמור לעיל – בוועדה מדרג ראשון, בשינויים המתבקשים.
 
ערעורים
בקשת השגה על החלטה וקביעתה של וועדה רפואית לעררים תוגש לביה"ד האזורי לעבודה, בתוך 60 ימים מעת התקבלו אצל התובע, כלל מסמכי דיוני הוועדה. זכות זו, מתקיימת הן לתובע עצמו והן למוסד לביטוח לאומי.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית לנפגע עבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהן דוגמות העילות בגינן ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון או שני? מבט מהיר
האם בקשתי להופיע בפני וועדה רפואית נושאת בעלות כלשהי מטעמי? מבט מהיר
האם ניתן ליהיות מיוצג בוועדה הרפואית? מבט מהיר
האם רשאית הוועדה הרפואית לדון באשר לנכות מעבודה ללא נוכחותי? מבט מהיר
מהן סמכויות הוועדה הרפואית מדרג ראשון? מבט מהיר
מהי הוועדה הרפואית לערעורים ומהן סמכויותיה? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על החלטות הוועדה הרפואית לנכות מעבודה? מבט מהיר
באילו מקרים מומלץ לבקש קיומה של וועדה רפואית בקשר לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
האם אוכל להעלות בפני הוועדה הרפואית ליקויים נוספים, כאלה שלא צויינו בעת הגשת התביעה לפגיעה במקורה? מבט מהיר
הגשתי ערר לוועדה הרפואית לעררים. הוועדה מתכוונת להקטין לי את דרגת נכות שנקבעה לי בוועדה מדרג ראשון, מהי הדרך שאוכל להתמודד עם כוונתה? מבט מהיר
מהו 'ניכוי מצב רפואי קודם' אותה מנהיגה במקרים מסויימים הוועדה הרפואית בעת קביעת דרגת נכות מעבודה? מבט מהיר
מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
בקביעת הנכות מעבודה לא דנה הוועדה הרפואית בתקנה 15, מה ניתן לעשות? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה? מבט מהיר
הוועדה הרפואית לא מצאה לקבוע נכות קבועה, אני עדיין לא יכול לחזור לעבודה, האם יש מה לעשות? מבט מהיר
באילו מקרים חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני, בטרם תקבע החלטתה? מבט מהיר
באילו מקרים אינה חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני ולהמשיך אף אם יכול הדבר שיפגע בי? מבט מהיר
האם עקב התייצבותי לוועדה הרפואית אני זכאי להוצאות כלכלה ו\או תמורה בעד הפסד שכר או הכנסה? מבט מהיר
באילו מקרים אהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין התייצבותי בוועדה הרפואית? מבט מהיר
באם קיימת לי הזכות להחזר הוצאות בגין ההתייצבות בוועדה הרפואית, כיצד מתבצע ההחזר? מבט מהיר
באילו מקרים יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לפתוח את תיק הנכות שלי ולהעמיד אותי לבדיקה חוזרת של הנכות מעבודה שנקבעה לי? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית? מבט מהיר
היכרות ראשונית עם גורמי הרפואה המרכיבים את הוועדה הרפואית, בביטוח לאומי מבט מהיר
פירוט השלבים בקיומה של הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי , שתדון בעניינכם מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
24,620 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,573 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,157 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,421 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,371 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
9,785 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,170 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
7,983 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
7,882 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,749 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.