על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: פגיעה בעבודה

האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?

לא מועטים הם המקרים בהם עובדים אשר נעדרים מעבודתם יתר על המידה ובככל מנקודת מבטו של מעסיק, מוצאים עצמם בפני הליכי פיטורין. מה אומר על כך החוק?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום רביעי ‏05 ‏יוני ‏2019ביטון יוסי, עו''ד

 כל האמור להלן תקפותו הן באשר לפיטורין במהלך היעדרות עקב מחלה המשולמים בה דמי מחלה או לחילופין בתוך היעדרות עקב פגיעה בעבודה בה מצוי העובד בתקופת דמי הפגיעה.

באם להקדים אחרית דבר לראשית, התשובה לכך היא חיובית. מעסיק יהיה רשאי להודיע על הפסקת עבודתו של עובד, אף באם נמצא העובד בתקופת מחלה.

אולם ככל שכך, אין ביכולתו של מעסיק לפטר עובד כאמור, בתוך גריעה מזכויות המוקנות לעובד ובהן – זכותו של עובד למצות את ימי המחלה הצבורים לרשותו כמו גם חובת המעביד ליתן הודעה מוקדמת לעובד בדבר פיטורין.

לפיכך, מעביד יהיה רשאי להביא לפיטוריו בפועל של עובד, אלא לאחר שתמו ימי המחלה הצבורים אצל העובד (בכפוף להוראות הדין) ולאחר שניתנה לעובד הודעה מוקדמת לדבר פיטוריו, כאשר תחילת ימי ההודעה המוקדמת ייחשבו מתום ימי המחלה.

 

וכך בענייננו הוראות החוק הרלוונטיות:

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה

4א.

(א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:

(1) המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

(2)   מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; לעניין זה, "פסק מלפעול" – הפסקת פעילות שאינה זמנית.

 

כך אם כן, מעביד לא יפטר עובד במהלך תקופת זכאותו לימי מחלה הצבורה אצלו ועד לתקופה מקסימלית של 90 ימים (התקופה המקסימלית לצבירת ימי מחלה בחוק). בנוסף לימי המחלה כאמור, לעובד הזכות להודעה מוקדמת בדבר פיטוריו. וכך לשון החוק לענייננו, באשר לתקופת ההודעה המוקדמת.

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

3. עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

 

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

4. עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

 

כך אם כן, חובת ההודעה המוקדמת כדלעיל הינה חובתו של המעביד, ויכולה שתהא היא כחובה להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת או שילומה בכסף תוך וויתור על עבודתו של העובד בתקופה זו (ס' 6 לחוק).

באם נסכם כעת מקרה בו נמצא עובד בתקופת מחלה ומבקש מעבידו לפטרו, הרי שעל המעביד יהיה להמתין לתום ימי המחלה (עד למקסימום 90 ימי מחלה או בהתאם להסכם מיטיב אחר בין העובד למעבידו) ולאחריו להוסיף את ימי ההודעה המוקדמת, ורק אז ייכנסו הפיטורין לתוקף. 

בתוך כך ראוי הדגש כי רשאי המעביד לפטר את העובד בעת חזרתו מימי המחלה, לוותר על נוכחות במקום העבודה ובלבד וישלם לעובד את תקופת ימי ההודעה המוקדמת בשיעור שכרו של העובד בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת.

בשילובן של שתי זכאויות אלה – הזכות למצות את ימי המחלה והזכות להודעה מוקדמת, הגיונן בעצם מהות ההודעה המוקדמת. שהרי יסודה של ההודעה המוקדמת, ליתן לעובד את פרק הזמן בו ימצא לעצמו מקום עבודה חלופי בעודו משתכר ממקום עבודתו, וכיצד זו תתחשב באם תהא זו בתוך תקופת ימי מחלה, בה מצוי העובד באי-כושר לתפקד לרבות בחיפוש מקום עבודה?

לפיכך, נחזור על תשובתנו בתחילה כי, מעביד יהיה רשאי להביא לפיטוריו בפועל של עובד, רק לאחר שתמו ימי המחלה הצבורים אצל העובד ולאחר שניתנה לעובד הודעה מוקדמת לדבר פיטוריו, שתחילתם מתום ימי המחלה כאמור.

 

הפליית עובד בפיטורין

לא נבוא לסיום דברנו בטרם נתייחס להתנהגות פיטורין נואלת היכולה ותקרה במצב בו חוליו של עובד והעדרותו ממקום העבודה עקב כך, משמש כנגדו ומהווה את עילת פיטוריו (הנסתרת) מצד מעבידו. ראוי הציון כי, בהעדר כל ראייה המצביעה על עילה מוצדקת לפיטורי העובד מלבד נסיבות המצאותו בתקופת חוליו או רגע קט לפני יציאתו לתקופת מחלה (דוגמת ניתוח צפוי הנושא מטיבו בתקופת החלמה) הרי היא הפליית עובד האסורה בדין, ומכך הסביר הוא כי ישיב ביה"ד לעבודה את העובד למקום עבודתו או יידרש המעביד לפצות את עובדו בשל כך.

הוראות איסור ההפליה שבסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 ("החוק") באשר לפיטורין, עומדת בהקבלה לסעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 שאף הוא עיסוקו איסור הפלייה בתעסוקה, ושניהם יכולים ויהיו רלוונטיים למקרה דנן.

בשני חוקים מקבילים אלה, בעת והוכיח העובד כי לא היה בהתנהגותו או במעשיו קודם לפיטורין כל דופי או סיבה לפיטוריו, מעבר לפיטורין בתוך נסיבות חוליו, מועבר נטל ההוכחה בדבר תקינות הפיטורין אל המעביד שיידרש להוכיח כי היו אלה עפ"י אמות מידה מובהקות הניתנות להוכחה ולא עקב הפלייתו של העובד.


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* פסק דין : ע''ע 387/03 קרן מקפת נ' לסלי פנחס וניט ושופרסל בע''מ
* פסק דין : דב''ע נו/3-9 נצחונה פומרנץ נ' נשיונל מוד בע''מ

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה? מבט מהיר
מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי? מבט מהיר
מהם סוגי האירועים אשר יכולים וייחשבו כפגיעה בעבודה שבחוק הביטוח הלאומי? מבט מהיר
מהן הזכויות המוקנות בחוק, לנפגעי עבודה? מבט מהיר
מהי סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו? מבט מהיר
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה? מבט מהיר
מהו תהליך ההכרה בביטוח לאומי בתאונת העבודה שקרתה לי? מבט מהיר
המעסיק שלי מסרב לחתום על טופסי התביעה לפגיעה בעבודה, האם עלולה תביעתי להידחות או שלא להתברר עקב כך? מבט מהיר
התברר לי כי המעסיק שלי לא שילם דמי ביטוח לאומי בעבורי, האם תיפגע מכך זכותי? מבט מהיר
אני עוסק מורשה, עדיין לא נרשמתי בביטוח לאומי כעובד עצמאי, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה כעובד עצמאי? מבט מהיר
אני עוסק עצמאי הרשום ככזה בביטוח לאומי, אך לא שילמתי דמי ביטוח למעלה משנה, האם עשויות להיפגע מכך זכויותיי בעת פגיעה בעבודה? מבט מהיר
קרה לי אירוע תאונתי בעבודה, מהם הדגשים עליהם עליי לתת שימת לב בסמוך לקרות האירוע? מבט מהיר
מהם המועדים להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? מבט מהיר
מה קורה במצב בו מוגשת התביעה לביטוח לאומי לאחר המועדים הקבועים בחוק? מבט מהיר
האם במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, אוכל לתבוע גורמים נוספים הקשורים לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
פקיד התביעות בביטוח לאומי דחה את תביעתי להכרה בתאונת עבודה, מה עושים מכאן? מבט מהיר
עובד חדש שהועסק על ידי, נפגע בעבודה. מסתבר לי כי עדיין לא נרשם העובד כמועסק אצלי בביטוח לאומי, האם אני חשוף לתביעה מצד הביטוח לאומי בגין הפגיעה? מבט מהיר
האם כל עובד עצמאי הרשום בביטוח לאומי, מבוטח בביטוח למקרה של פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, תושב ישראל השוהה בחו''ל, האם אני זכאי להגיש תביעה לפגיעה בעבודה ובאילו תנאים? מבט מהיר
אני עובד שכיר בחו''ל, ברצוני להגיש תביעה לפגיעה בעבודה שקרתה בחו מבט מהיר
לאחר פגיעה בעבודה, חזר העובד לעבודתו לסירוגין. האם יהיה זכאי העובד לדמי פגיעה לכל תקופות אי-הכושר בהם לא נמצא בעבודה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, לאחרונה קיבלתי מכתב ממחלקת הגבייה בביטוח לאומי כי לאור הכנסותיי איני מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה, מה עליי לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך עיסוקי כעצמאי נפגעתי בתאונה, יצויין כי אני עוסק מורשה חדש שנרשם ככזה בביטוח לאומי, כיצד יחושבו דמי הפגיעה בעבודה במקרה זה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי שפתח את עסקו רק לאחרונה, האם קיימת מגבלת זמן שרק לאחריה אהיה מכוסה בביטוח פגיעה בעבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהי ''גמלה חוסמת'' ומה משמעותה לעניין פגיעה בעבודה? מבט מהיר
במידה ודמי הפגיעה משולמים לי ע''י המעביד, למול מי תוגש ותתנהל השגה באשר לשיעורם של דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
מהו ניכוי רעיוני בתביעת תאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בתאונת דרכים במסגרת עבודתי, איזו תביעה עדיפה – תביעה לפגיעה בעבודה למול ביטוח לאומי או תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נפגעתי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי. תביעתי לפגיעה בעבודה נדחתה אצל המוסד לביטוח לאומי, אני מצוי בתקופת אי-כושר לעבודה למעלה מחודשיים, מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,874 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.