על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: תקנות לנפגעי עבודה

קטגורייה ראשית: הוועדה הרפואית

היכרות עם תקנה 17 - דיון מחדש בהפעלת תקנה 15 לנפגע עבודה

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שני ‏26 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

מבוא
תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956שהוכנסה אל מערך הביטחןן הסוציאלי בספטמבר 2001, עניינה ככלל, נסיבות בהן ייקבע דיון מחדש באשר לדרגת נכותו של נפגע עבודה, עפ"י מבחני השתכרות ובחינת הכנסותיו, אף באם לא חל כל שינוי במצבו הרפואי של הנכה מעבודה.
 
תכליתה של תקנה 17 בעיקרה ליתן את חלון זמנים של 5 השנים, בהם עשויה ותמונת הנזק של נפגע עבודה, הולכת ומתגבשת, לפרט, במידת הפגיעה ביכולת ההשתכרות של הנכה, עקב פגיעתו בעבודה.
 
הוראת תקנה 17
בראשית דברים תובא התקנה כלשונה:
 
17. נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות
(א) עברו 12 חודשים ולא יותר מ-60 חודשי מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרונה לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור 20% או יותר (להלן - הדרגה האחרונה), רשאי הנפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקנה 18א לקבוע אם הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע, והרשות תקבע את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א); כללה הדרגה האחרונה שנקבעה לנפגע, קביעה לפי תקנה 15, רשאים הנפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שינוי בהשפעת הנכות על הכנסות הנפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א).
 
(ב) הרשות תדון בתביעה נוספת כאמור בתקנת משנה (א) רק אם חלפו 12 חודשים, ולא יותר מ-60 חודשים מיום שנקבעה לנפגע הדרגה האחרונה.
 
סקירת תקנה 17
כללי: כך אם כן, נכה עבודה שלגביו נקבעה נכות קבועה של 20% ויותר, יהיה רשאי להגיש תביעה להגדלת נכותו מעבודה, בשל ירידה ניכרת בהכנסות שאינה מוגבלת לזמן. הגדלת דרגת הנכות תהא עפ"י הוראות תקנה 15 - קרי, הגדלה של עד 50% מהנכות הרפואית שנקבעה לנכה.
 
לא למותר יהיה לציין כי, הרשאתה של וועדת "הרשות" עפ"י הוראות תקנה 17, יהיה לדון אך ורק באשר להגדלת הנכות עקב ירידה בהכנסות, מבלי שתוכל להתערב בקביעת הוועדה הרפואית באשר לנכות הרפואית.
 
מועד להגשת תביעה: תביעה לקביעת דרגת נכות לפי תקנה 17 ניתן יהיה להגיש אלא לאחר שחלפו 12 חודשים מעת קבעה לנכה וועדה רפואית או וועדה רפואית לעררים, דרגת נכות רפואית בשיעור של 20% ויותר, ולא יאוחר מ- 60 חודשים ממועד קביעת הנכות הרפואית כאמור.
 
תביעה נוספת: נכה שתבע בעבר הגדלת נכות עפ"י תקנה 17 דנן, יוכל להגיש תביעה נוספת עפ"י תקנה 17, באותה נוסחת סד זמנים, קרי, לאחר שחלפו 12 מאז נקבעה דרגת הנכות עפ"י תקנה 17, ולא יאוחר מ- 60 חודשים ממועד קביעת הנכות הרפואית.
 
רשאים לתבוע: הוראות תקנה 17 קובעות שני מקורות תביעה לבחינת דרגת הנכות עפ"י התקנה. האחד הוא הנכה עצמו, היכול להגיש תביעתו בכל מקרה בו מתקיימים תנאי הזכאות. לעומתו, רשאי אף המוסד להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות בשל שינוי בהכנסות הנכה, רק במצב בו נקבעה לנכה בעבר דרגת נכות מוגדלת עקב הפעלת תקנה 15.
 
למעלה מהצורך אך כמחויב הביקורת נציין לדידנו את הפסול המובנה בהוראת סיפת התקנה כאשר, מחד, נתונה למל"ל ההרשאה לשמש תובע באשר לבדיקה מחדש. ומאידך, מוקנית אצלו הסמכות הבלעדית לשמש כפוסק בתביעה שהוא עצמו הגיש - ביושבו על כס הפוסק, כוועדת "הרשות".
 
בחינת ההכנסות: בחינת ההכנסות תיעשה כפי שזו נעשית בבחינת החלת תקנה 15 ו\או תקנה 12 (צירוף נכויות). קרי, להראות כי חלה ירידה ניכרת דרך קבע בהכנסתו של הנכה.
ההשוואה נעשית בין הכנסתו הממוצעת של הנכה ב-12 החודשים, הקודמים למועד הגשת הבקשה לדיון מחדש בדרגת הנכות דנן, וזאת למול ההכנסה הממוצעת ברבעון שקדם לפגיעה האחרונה.
 
וכפי שציינו במאמרים על אודות תקנה 15, ירידה ניכרת בהכנסות כנדרש בתנאי תקנה 17, תחלנה להיחשב מירידה ממוצעת של 20% ויותר, בהכנסות הנכה.
 
סמכות החלטה: הסמכות להגדיל או להקטין את דרגת הנכות עפ"י הוראות תקנה 17 דנן, נתונה באופן בלעדי לוועדת "הרשות" - וועדה פנימית של המל"ל, המורכבת מרופא המוסד, פקיד\ת שיקום ועובד המוסד שנקבע לכך ע"י ענף נפגעי עבודה, ללא כל צורך בהעברה לבדיקת וועדה רפואית.
 
זכות טיעון: החלטת "הרשות" בקשר לתביעה שלתקנה 17, תהא מנומקת בפרוטוקול ותישלח לנכה. בתוך כך, במידה והחליטה "הרשות" לדחות את התביעה, תעמוד לנכה הזכות להגיש השגתו בכללם מסמכים נוספים כמו גם זכותו לטעון בפני הוועדה והחלטתה שנתקבלה, ולפיכך, תהא מחוייבת הוועדה לזמנו לטעון בפניה, ותידרש בהתאם להתכנס ולידון מחדש לאור טיעוני הנכה כאמור.
 
ערעור: ערעור על החלטת "הרשות" באשר לקביעת דרגת נכות מחדש שלתקנה 17 כאמור, יהיה כבערעור על כל החלטת המוסד - בפני ביה"ד האזורי לעבודה, בתוך 12 חודשים, מעת נתקבלה אצל הנכה החלטת הוועדה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשטז-1956 : ס' 17

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תביעה ל'החמרת מצב' במסגרת נכות מעבודה, עפ''י תקנה 36? מבט מהיר
האם בתביעה ל'החמרת מצב' ניתן לטעון לליקויים נוספים שלא נדונו בתביעה המקורית? מבט מהיר
מהי חלוקת הסמכויות בין פקיד התביעות לבין הוועדה הרפואית בקשר לתביעת 'צירוף נכויות' – עפ''י תקנה 12? מבט מהיר
האם בתביעה לצירוף נכויות, רשאית הוועדה להחיל גם את תקנה 15 – הגדלת דרגת נכות עד 50% בהתחשב בכושרו התעסוקתי של הנפגע? מבט מהיר
כיצד נבדקות הכנסות עובד שכיר, בבחינת החלת תקנה 15 בעניינו? מבט מהיר
כיצד נבדקות הכנסות עובד עצמאי, בבחינת החלת תקנה 15 בעניינו? מבט מהיר
כיצד נבחנת השפעת גילו של הנפגע, על החלת תקנה 15? מבט מהיר
האם מחוייבת הוועדה לדון בהחלת תקנה 15 בכל מקרה בו נבחנת דרגת נכות על ידה? מבט מהיר
מהם השיקולים עליהם יידונו בוועדת ''הרשות'' בטרם תיקבע ההחלטה על החלת תקנה 15 בענייני? מבט מהיר
היכרות עם תקנה 17 - דיון מחדש בהפעלת תקנה 15 לנפגע עבודה מבט מהיר
לפני שנתיים נפגעתי בעבודה ונקבעה לי דרגת נכות קבועה של 25%. לפני מספר חודשים, פוטרתי מעבודתי, יתכן בשל הפגיעה בעבודה. מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
מהו הרקע הכללי על אודות תקנה 18א - 'נכה נזקק', היקפה וסביבת פועלה בראי נפגע עבודה? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''סיכוי לעבודה כלשהי'' אצל נפגע עבודה, כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' עפ''י תקנה 18? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''הכנסה מהתעסקות'' כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' – תקנה 18, אצל נפגע עבודה העובד כשכיר? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''הכנסה מהתעסקות'' כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' – תקנה 18, אצל נפגע עבודה העובד כעצמאי? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
24,620 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,573 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,157 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,421 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,371 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
9,785 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,170 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
7,983 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
7,882 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
7,749 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.