על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: תקנות לנפגעי עבודה

קטגורייה ראשית: הוועדה הרפואית

כיצד נבדקות הכנסות עובד שכיר, בבחינת החלת תקנה 15 בעניינו?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

כאמור בתקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 ("התקנות"), אחד מתנאיה היא כי על הנפגע להראות כי הנכות עקב הפגיעה הביאה לירידה ניכרת בהכנסותיו, פגיעה כאמור שאינה לזמן מוגבל. וכך לשון תקנה 15(ב) בנדון:
 
15. (ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו. (הדגשות שלי, י.ב.)
 
ראשית דבר, בבחינת שיעור הירידה בהכנסות המצדיקה הגדלת הנכות עפ"י תקנה 15, צריכים שיתקיימו שלושת התנאים המצטברים הבאים:
  • הירידה בהכנסות הינה במישרין עקב הפגיעה.
  • המדובר בירידה ניכרת בהכנסות – בפסיקה הוכרה ירידה בהכנסות בשיעור 20% כירידה "ניכרת".
  • הירידה בהכנסות אינה לזמן מוגבל.
וככל שכך, בחינת הירידה בהכנסות אצל עובד שכיר, מתבצעת ע"י השוואת נתוני השכר הרבעוני שקדם למועד הפגיעה, למול שכרו של הנפגע בשלושת החודשים, הקודמים לישיבת הוועדה הרפואית שקבעה את דרגת הנכות היציבה ("ישיבת הוועדה").
 
השוואה עדכנית - במידה וחלפו מעל 6 חודשים ממועד ישיבת הוועדה כאמור, יידרש הנפגע להציג תלושי שכר מעודכנים לשלושת החודשים הקודמים לוועדה הדנה בתקנה 15, והשוואת הירידה בהכנסות כאמור שהתקיימו קודם לפגיעה, תבוצע למולם.
 
אי חזרה לעבודה - במידה ולא חזר הנפגע לעבודתו כלל, עד למועד ישיבת הוועדה הרפואית הדנה בהחלת תקנה 15, תבוצע פנייה אל המעסיק, לבירור סיבת אי חזרתו של הנפגע לעבודתו.
 
מקום עבודה חדש - לחילופין, במידה והחל הנפגע לעבוד במקום עבודה חדש בשלושת החודשים הקודמים לישיבתה של הוועדה הרפואית הדנה בתקנה 15, תבוצע פניית פקיד התביעות אל המעסיק החדש לבירור שיעורו של השכר האמור\קבוע להשתלם לנפגע בעבודתו החדשה, וההשוואה לירידה בהכנסות קודם לפגיעה, תבוצע למולו.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תביעה ל'החמרת מצב' במסגרת נכות מעבודה, עפ''י תקנה 36? מבט מהיר
האם בתביעה ל'החמרת מצב' ניתן לטעון לליקויים נוספים שלא נדונו בתביעה המקורית? מבט מהיר
מהי חלוקת הסמכויות בין פקיד התביעות לבין הוועדה הרפואית בקשר לתביעת 'צירוף נכויות' – עפ''י תקנה 12? מבט מהיר
האם בתביעה לצירוף נכויות, רשאית הוועדה להחיל גם את תקנה 15 – הגדלת דרגת נכות עד 50% בהתחשב בכושרו התעסוקתי של הנפגע? מבט מהיר
כיצד נבדקות הכנסות עובד שכיר, בבחינת החלת תקנה 15 בעניינו? מבט מהיר
כיצד נבדקות הכנסות עובד עצמאי, בבחינת החלת תקנה 15 בעניינו? מבט מהיר
כיצד נבחנת השפעת גילו של הנפגע, על החלת תקנה 15? מבט מהיר
האם מחוייבת הוועדה לדון בהחלת תקנה 15 בכל מקרה בו נבחנת דרגת נכות על ידה? מבט מהיר
מהם השיקולים עליהם יידונו בוועדת ''הרשות'' בטרם תיקבע ההחלטה על החלת תקנה 15 בענייני? מבט מהיר
היכרות עם תקנה 17 - דיון מחדש בהפעלת תקנה 15 לנפגע עבודה מבט מהיר
לפני שנתיים נפגעתי בעבודה ונקבעה לי דרגת נכות קבועה של 25%. לפני מספר חודשים, פוטרתי מעבודתי, יתכן בשל הפגיעה בעבודה. מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
מהו הרקע הכללי על אודות תקנה 18א - 'נכה נזקק', היקפה וסביבת פועלה בראי נפגע עבודה? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''סיכוי לעבודה כלשהי'' אצל נפגע עבודה, כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' עפ''י תקנה 18? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''הכנסה מהתעסקות'' כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' – תקנה 18, אצל נפגע עבודה העובד כשכיר? מבט מהיר
כיצד נבדק מרכיב ''הכנסה מהתעסקות'' כנדרש בתנאי הזכאות להכרה כ''נכה נזקק'' – תקנה 18, אצל נפגע עבודה העובד כעצמאי? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים היום
מהי היקפה של חובת הגילוי החלה על המדינה, באשר לסיכונים או תופעות הלוואי העשויים ומתקיימים בחיסונים?
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה בעבודה ע''י המעביד ולא ע''י ביטוח לאומי?
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
פגיעה בעמוד השדרה המותני או התחתון – כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית, על מנת למצות את מלוא הנכות הרפואית?
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה?
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,536 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.