על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ?
עודכן לאחרונה ב: ‏יום ראשון ‏23 ‏יוני ‏2019ביטון יוסי, עו''ד

ביטוח חבות מעבידים הינו כיסוי ביטוחי פרטי – קרי, אין הוא מתחייב ו\או מוענק ככיסוי בדין, שייעודו לכסות את חבות המעביד (לדידנו, מילה 'בעייתית' ולפיכך "מעסיק") כלפי עובדיו או כלפי אלו שנמצאו כעובדיו עפ"י חוק, בשל פגיעת העובד הנושאת נזק גוף, עקב אחריותו ו\או התרשלותו של המעסיק כלפי עובדיו.
 
הכיסוי הביטוחי כאמור המוענק למעסיק, הינו בדר"כ לסכומים עליהם יחוב המעסיק כלפי העובד הנפגע, מעבר לסכומים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי עפ"י ביטוח 'פגיעה בעבודה', בשל נזקו הגופני של העובד עקב הפגיעה בעבודה (ובכפוף לתקרת פיצוי וליתרת ההוראות הקבועות בפוליסה).
 
חבות המעסיק
כך אם כן, ביטוח חבות מעבידים מעניק חסותו במקרי חבות מעסיק, עקב רשלנותו – בין אם זו מעוולת הפרת חובה חקוקה (ס' 63 לפקודת הנזיקין) – שבסיסה ככלל בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 ("פקודת הבטיחות") ובין אם הזו בשל רשלנות המעסיק ככללה, כהגדרתה בפקודת הנזיקין (ס' 35-36, לפקודת הנזיקין).
 
הפרת חובה חקוקה
כאמור, ראשית חובתו של מעסיק קמה מתוך פקודת הבטיחות, המונה אין ספור מקרי עיסוק וחובות מעסיק, להגביר את בטיחות מקום עבודתו או עיסוקו של העובד במקום עבודתו. כך לדוגמה – גידור מכונות מנועיות, בטיחות הגישה והמעבר, הוראות בטיחות משטחים, מדרגות וסולמות וכיוב'.
 
בתוך כך, חמישה הם יסודותיה הפוזיטיביים של עוולת הפרת חובה חקוקה: חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק; החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; ההפרה גרמה לניזוק נזק; הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק.
 
עוולת הרשלנות
למען תקום חבות בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות כאמור, יש להוכיח שלושה אלה: קיום חובת הזהירות בצד המעסיק, הפרת החובה בצידו וקשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק שנגרם לעובד.
 
אשם תורם – חלקת אשמו של העובד
מנגד, תעמוד למעסיק הגנת האשם התורם להיקף הנזק בצד העובד – ויובהר כי, טענה האשם התורם מהווה הגנה למזיק לא מפני עצם האחריות בנזיקין גופה, אלא מפני החובה לפצות את הניזוק על מלוא נזקו.
 
בקביעת קיומו של אשם תורם בצד העובד, תיבחן השאלה האם בנסיבות העניין, נהג הניזוק (העובד) כאדם אחראי ותוך זהירות סבירה (מבחן האדם הסביר); ואם נמצא שלשאלה זו יש להשיב בשלילה, כי אז תחולק האחריות לפגיעה על פי מבחן האשמה המוסרית, דהיינו, הצבת מעשי הרשלנות של המזיק והניזוק זה מול זה כדי להשוות ולהעריך את מידתם ומשקלם של מעשיו ומחדליו של כל צד.
 
באופן כללי ופשטני יצויין כי הטלת אחריות כלפי עובד בשעת פגיעתו תוטל במשורה. שכן, בראי ביהמ"ש על המעסיק מוטלת חובת זהירות למניעת סיכונים בלתי סבירים במקום העבודה (ע"א 663/88 שרזיאן נ' לבידי אשקלון בע"מ) וזו אינה פוסקת אף במקרה בו פועל העובד בתוך חריגה מתפקידו (ע"א 54/265 קבקו נ. טוקר) או אם נעשתה עבודת העובד באופן שיש בו הסכנה, ויפים הם דברי הסיכום מפי השופט טירקל בע"א 7130/01:
 
"עובד העושה עבודה מסוכנת למען מעבידו אינו נותן את דעתו תמיד רק על בטחונו האישי שלו. אין זה ממידת הסבירות לדרוש ממנו שינהג כן, ולבוא אליו בטענה שאילו עשה את הכל כדי להשמר לנפשו, היתה הסכנה חדלה להיות סכנה. בוודאי עליו להזהר בעבודתו. אבל יש להכיר בכך שדוקא אצל העובד הטוב קיים הרצון לעשות את מלאכתו היטב, ולשם כך הוא מוכן אפילו לקבל על עצמו סיכוני גוף. ועוד הכירו בתי-המשפט גם בכך שכרגיל העובד אינו עושה את עבודתו בתנאים המאפשרים לו לשקול בישוב הדעת את הסיכונים לעומת הצורך לעשות את המלאכה, כדרך שאנו עושים לאחר מעשה באוירה השקטה של אולם המשפטים".
(ע"א 5,7/65 המוסד לביטוח לאומי נ' שירותי נמל מאוחדים, פ"ד יט 205, 212-211; ע"א 530/70 רביבו נ' חברת החשמל לישראל בע"מ; ע"א 477/85; ע"א 1958/97 בן שטרית נ' רשות הנמלים והרכבות, תקדין עליון 99(1) 127).
 
כך אם כן, ביטוח חבות מעבידים נועד ליתן כיסוי ביטוחי למעבידים בשל חבותם כלפי עובדיהם מעבר לסכומים המשולמים ע"י הביטוח הלאומי במקרה של פגיעה בעבודה. בתוך כך נסכם כי, חבותו של המעסיק כלפי העובד הנפגע מתקיימת כל עוד לא הוכחה רשלנות קיצונית ויצירת סיכון בלתי סביר של העובד או אז תחולק האחריות בין העובד למעסיק. וכפי שנקבע בעניין אטדגי:
 
"רק אם יצליח המעביד המזיק להראות שהעובד הפעיל שיקול-דעת עצמאי באופן שהוא יצר את הסיכון כתוצאה מהחלטתו החופשית ולא רק פעל בתוך דל"ת אמות הסיכון שיצר המעביד על-ידי הפרת חובתו החקוקה, עד שפגיעתו הייתה פועל יוצא מאותו סיכון, רק אז ייחס בית המשפט אשם תורם לעובד ויאמר כי עליו לשאת בחלק מן הנזק".
(ע"א 435/85 מחמור בע"מ נ' אסתר אטדגי (פרחן))

כל האמור בכתב זה לעיל, הובא בתוך נקודת הייחוס לפגיעה של עובד, שהוכרה אצל המוסד לביטוח לאומי ובגינה שולמו תגמולים מטעם המוסד לביטוח לאומי. ומכך כאמור, חבותו של מעסיק על התגמולים העודפים להם זכאי העובד, ולא שולמו ע"י המל"ל.

למותר יהיה לציין כי, במידה ולא פעל העובד למיצוי זכותו בקשר לפגיעה בעבודה, אצל המל"ל, או אז, יש וינוכו סך התגמולים להם עשוי היה ליהיות זכאי העובד, אילו פנה ופעל, למימוש זכויותיו אצל המל"ל.

ולצד האמור – לא נאלים דבר ונציין כי לצד חובת העובד למצות את זכויותיו מול המל"ל, עומדת אף החובה והזכות המקבילה בצד המעסיק, למצות את זכויות עובדו מול המל"ל במקרה שהעובד לא פעל עד תום או חלילה נפטר. ובכך להקטין את נזקו כביכול. שכן, סעיף 393 לחוק הביטוח הלאומי מקנה למעסיק הזכות וההרשאה, בשם עובדו לפעול בתביעה אל מול המל"ל בסייגים הקבועים לכך בחוק.


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,813 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,364 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,380 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.