על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

תביעות נזקי גוף עפ"י דיני הנזיקין הכלליים מחייבים הגשתה של חוו"ד של מומחה רפואי לשם הוכחתה של טענה בעניין שברפואה. זאת להבדיל מתביעות נזקי גוף המוגשות עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בהן חובה זו קיימת – וליתר דיוק קיימת החובה ההפוכה שלא לשגיש חוו"ד כאמור אלא ברשות ביהמ"ש.
 
הגשתה של חוו"ד רפואית לעיתים ובעיני אנשים מן המניין מהווה חסם דיוני לא פעוט, שכן דרישת חוו"ד רואית אינה עניין זול (4,000 ש"ח למעלה) ובפרט כאשר הוכחת טענת התובע, נדרשת למספר חוו"ד רפואיות (למשל נוירולוגית ושיקומית) מהי הדרך העומדת בפני תובע כאמור וכיצד יוכל להתמודד עם חסם העלויות לתביעתו?
 
בראשית תשובתנו תיסוב היא, על הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") הקובעות מחד הגשת חוו"ד רפואית בצד בעלי הדין בנוסף ולחילופין את הרשאתו של ביהמ"ש למנות מומחים מטעמו מאידך, ואלו לשונן של תקנות לענייננו הקובעות כי:
 
חוות דעת רפואית
127. רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 
הינה כי כן, תובע בענייננו המעוניין להוכיח עניין שברפואה עליו יהיה לצרף לכתב תביעתו, חוו"ד רפואית. היסוד בדרישת צירופה של חוו"ד רפואית כאמור, הינה לשמש 'המסננת' בפני ביהמ"ש וכראיית רצינות התביעה בצד התובע. לפיכך, בראי ביהמ"ש, הוראת המחוקק דנן הינה, למנוע תביעות סרק שאין בבסיסן יסוד רפואי של ממש, ולמנוע בזבוז זמן שיפוטי ופגיעה בלתי מידתית בנתבע.
 
בתוך כך, את הסנקציה לכאורה כלפי התובע בענייננו, בהעדרה של צירופה של חוו"ד רפואית כאמור שלא על דרך הפטרתה ע"י ביהמ"ש קובעת תקנה 137 בזו הלשון:
 
"אי קיום התקנות
137. (א) בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה 127 או בתקנה 128(ב) ולא פטר אותו בית המשפט או הרשם מכך, לא ייזקק בית המשפט להוכחה של ענין שברפואה מטעמו לענין הנדון". (הגדשות אינן במקור, י.ב.)
 
מבלי לגרוע יובהר כי, הגשת חוו"ד רפואית הינה חובה דיונית ולא חובה מהותית במישור התביעה, ולפיכך המדובר במחדל הניתן לתיקון ע"י הגשתה במאוחר לאמור בתקנות במקרים בהם לא הוגשה חוו"ד רפואית בתחילת ההליך (הגשה מאוחרת של חוו"ד רפואית תהא על דרך בקשה לתיקון כתב תביעה). זאת כאמור ייחשב כל עוד דנן בהוספת ראייה לעילה קיימת ואין המדובר בתיקון בתוך הוספת עילה קיימת שיהיה בו לגרוע מזכויותיו של הנתבע - כגון הגנת התיישנות בה יכל הנתבע להתגונן אילו עילת התביעה החדשה הייתה מוגשת לראשונה בעת בקשת התיקון כאמור.
 
יחד עם זאת, רשאי הוא ביהמ"ש למנות מומחה רפואי מטעמו, בין אם בנוסף לחוו"ד רפואית מטעם הצדדים ובין אם כחליף לאחד מהם.
 
מומחה מטעם בית המשפט
130.
(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן – מומחה מטעם בית המשפט).
(ב) מונה מומחה מטעם בית המשפט, והוגשו באותו ענין גם חוות דעת מומחים מטעם בעלי הדין לפי תקנות 127 עד 129 (להלן – מומחים מטעם בעלי הדין), לא ייחקרו המומחים מטעם בעלי הדין, זולת אם הודיע בעל דין על רצונו לחקור את כולם או מקצתם לפי תקנה 130א; הודיע כך בעל דין, ייחקרו המומחים כאמור באופן ובהיקף כפי שיקבע בית המשפט בהתחשב בנסיבות הענין, ובשים לב לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ולעדותו.
(ג) מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות להלן, אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם אחרת:
 
(1) לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין;
(2) יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין קודם למינוי המומחה מטעם בית המשפט, כאילו לא נתקבלו כראיה.
 
שילובן של תקנות 127 ו- 130 בראי ביהמ"ש יכולות ויפטרו את התובע בענייננו מהגשתה של חוו"ד רפואית "..מטעמים מיוחדים שיירשמו.." כקבוע בתקנה 127 לעיל ומבלי לגרוע למנות מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש. עולה אם כן השאלה אימתי עשוי ויפטור ביהמ"ש את התובע מלהגיש חוו"ד רפואית יחד עם כתב התביעה?
 
טענת חסרון כיס
טענה זו עולה לרוב בביהמ"ש, שכן עלותה של חוו"ד רפואית יכולה שתנוע בין 4,000 ש"ח ועד ל- 30,000 ש"ח ולמעלה מכך, במקרים מורכבים יותר. זאת ועוד, יכול ויהיו המצבים בתביעות מורכבות יורת, כי יידרשו יותר מחוו"ד אחת, אלא בכמה תחומים, ולא תמיד מצויות המעות בכיסם של תובעים רגילים מן המניין ויכול הדבר להוות חסם דיוני בצידם.
 
הדבר מקבל משנה תקפות בעת והצד הנתבע הינו מוסד רפואי גדול ועתיר משאבים או לחילופין חברת ביטוח היא הנתבעת בעלת אותן נסיבות, הרי שבכך נוצר יתרון מובנה למול התובע הממוצע, שחסם עלות חוו"ד הינה מהותית.
 
למצער, טענת חיסרון כיס לבדה, ככללה אינה מהווה סיבה מספקת להפטרת התובע מלהגיש חוו"ד של מומחה רפואי וזאת כפי שעמדנו על תכליתה לעיל, להוות את 'מסננת' הרצינות בצד התובע כמו גם למניעת בזבוז זמן שיפוטי.
אולם ככל שכך, טענת חיסרון כיס יכולה ותתקבל בה בעת והגיש התובע חוו"ד לכתב תביעתו ובמהלכו של דיון נתברר כי נדרשת חוו"ד נוספת, או אז עשוי ביהמ"ש לפטור את התובע מלצרף חוו"ד מומחה רפואי נוספת בשל חיסרון כיס.
 
קושי באיתור מומחה
טענה היכולה להשתלב עם טענת חיסרון הכיס, במצב בו מתקיים קושי באיתור מומחה רפואי בין אם בשל המומחיות הנדרשת או בין אם חשש מומחים מלפעול כנגד הגופים הנתבעים ופעל יוצא מכך, עלות חוו"ד גבוהה).
 
הדבר מעיד בעד עצמו
טענה כנ"ל יכולה ותעלה במצבים בהם ניכרת פגיעת התובע כדוגמת ניזוק ברגליו שגרמה לקטיעת גפיו – נכותו הרפואית נראית לעין ואינה מוכחשת ע"י הנתבע, ולפיכך טענת חיסרון כיס המגיעה לצד ליקויו, יכולה שתפטור אותו מחובת הגשת חוו"ד הרפואית ולבקש את מינויו של מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש.
 
לסיכום דבר, הגשתה של חוו"ד רפואית צריכה שתיעשה בתחילת ההליך ויחד עם כתב התביעה. אולם ככל שכך, כל מקרה צריך שייבחן עפ"י נסיבותיו, שכן ייתכנו המקרים בהם יוכל התובע בנסיבות מסויימות לקבל הפטרו מביהמ"ש להגשת חוו"ד של מומחה רפואי ולמקומה הבקשה מביהמ"ש למנות מומחה רפואי מטעמו.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,874 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.